مدیران صنعت برق و انرژی

بانک اطلاعاتی مدیران برتر صنعت برق وانرژی

مهندس ابوالقاسم مهتدب

مدیرعامل نیروگاه شاهرود

مهندس حمیدرضا پور سلطانی

مدیرعامل نیروگاه خراسان

مهندس محمدرضا سعیدی فرزاد

مدیرعامل نیروگاه آذربایجان

مهندس محمد صادق روزی طلب

مدیرعامل نیروگاه فارس

مهندس ابوالفضل اسدی

مدیرعامل نیروگاه یزد

مهندس ناصر معینی

مدیرعامل نیروگاه سهند

مهندس بانکیان

مدیرعامل نیروگاه شیروان

مهندس مسعود میرزاعسگری

مدیرعامل نیروگاه بیستون

مهندس حسین بحرالعلوم

مدیرعامل نیروگاه کرمان

مهندس محمد مهنی نژاد

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس

عبدالمجید دیناروند

مدیرعامل نیروگاه مفتح

مهندس محبعلی پودینه تمیز

مدیرعامل نیروگاه زاهدان

مهندس علی عیسی پور

مدیرعامل نیروگاه تهران

مهندس سعید محسنی

مدیرعامل نیروگاه اصفهان

مهندس علی فرهور

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی

مهندس رضا مهرانی

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس

مهندس شهرام ایرانپاک

مدیرعامل نیروگاه شازند

مهندس نعمتی

مدیرعامل نیروگاه سلیمی

مهندس خلیل محمدی

مدیرعامل نیروگاه رامین

دکتر پرویز رمضان پور

رئیس پژوهشکده توزیع برق

مهندس صفر فرضعلی زاده

معاون پژوهشکده انتقال نیرو

دکتر مهدی احسانیان

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو

دکتر حمیدرضا پیرمراد

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر احد ضابط

رئیس پژوهشگاه نیرو و دبیر هیأت امناء

دکتر محمد صالح اولیاء

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

مهندس همایون حائری

معاون برق و انرژی وزارت نیرو

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام محترم وزیر

دکتر رضا اردکانیان

وزیر نیرو و رئیس هیئت امناء
عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار حوزه برق الکترونیک و انرژی